Director de îngrijiri

MANAGERUL INSTITUTULUI ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA
Organizează CONCURS/EXAMEN
pentru ocuparea funcţiei de DIRECTOR DE ÎNGRIJIRI al
Institutului Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuță”
 
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 284 din 2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursului/examenului pentru ocuparea functilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu completările și modificările ulterioare, Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca stabileşte următoarele:


Rezultate concurs

Rezultate selecție dosare

Rezultat final concurs

1. Denumirea postului vacant: DIRECTOR ÎNGRIJIRI

 

2. Locul de depunere al dosarului de concurs:

- Serviciul RUNOS, sediul Institutului Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuța”, str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
- Marian Ana, șef serviciu resurse umane, tel: 0264 450 669, mail: concurs@iocn.ro

3. Condiţii generale și specifice:


Condiţii generale sunt următoarele:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Condiţii specifice sunt următoarele:
a) sunt asistenți medicali generaliști principali;
b) au cel puţin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
c) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/ absolvire.

4. Concursul/Examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.

5. Bibliografie:

1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 46/ 2003, privind drepturile pacientului;
3. Ordinul Ministrului Sanatatii Publice nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor comitetului director din spitalul public.
4. Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005, privind activităţi de transfuzie sanguină, donare de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
5. Legea nr. 319/2006, privind securitatea si sănătatea în muncă;
6. Legea nr 53/2003, privind Codul Muncii;
7. Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
8. Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;
9. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, privind protectia maternitatii la locurile de munca;
10. Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
11. Hotărârea Guvernului nr. 971/2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
12. Hotararea Guvernului nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
13. Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
14. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
15. Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1226/2012, privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;
16. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1224/2006, pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;
17. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1132/2007, pentru aprobarea Normelor privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activitaţi în domeniul transfuziei sanguine;
18. Ordin Ministrului Sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar;
19. Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 397/836 din 2018, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2018 a Hotararii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru;
20. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
21. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanta ai managementului spitalului;
22. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 674/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu;
23. Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special;
24. Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 870/544 din 2011, pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală;
25. Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541 din 2011, privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
26. Contract Colectiv de Muncă, la nivel de Institut Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, pe anii 2017 si 2018;
27. Regulamentul de organizare si functionare, al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca;
28. Regulamentul de ordine interioara, al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca.
29. OUG 144 /2008- privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

6. Temele de proiect:

a. Eficientizarea activității de îngrijire al pacientului prin implementarea procedurilor de practică medicală.
b. Evaluarea și îmbunătățirea serviciilor medicale de îngrijire al pacientului, furnizate de spital.
c. Îmbunătățirea standardelor privind condițiile igienico sanitare în spital.
d. Autonomia asistentului medical în îngrijirea pacientului oncologic și contextul european actual.


7. Calendarul concursului:

a. Termen de depunere a dosarului: 17.07.2019, ora 14
b. Verificarea dosarelor şi publicarea rezultatelor (etapă eliminatorie): 18.07.2019, ora 9.
c. Termen de depunere a contestaţiilor: 19.07.2019, max. ora 15.30
d. Soluţionarea contestaţiilor: 22.07.2019, max. ora 15.30
e. Susţinerea concursului/examenului de către candidați:
 test-grilă/lucrare scrisă
- susţinere: 24.07.2019, ora 9
- publicare rezultat: 24.07.2019, ora 12
- depunere contestaţii: 25.07.2019, ora 12
- soluţionare contestaţii: 25.07.2019, ora 14
 susținerea proiectului de specialitate
- susţinere: 26.07.2019, ora 9
- afişare rezultate: 26.07.2019, ora 12
- depunerea contestaţiilor: 29.07.2019, ora 12
- soluţionarea contestaţiilor: 29.07.2019, ora 14
 interviul de selecție:
susţinere: 30.07.2019, ora 9
afişare rezultate: 30.07.2019, ora 12
depunerea contestaţiilor: 31.07.2019, ora 12
soluţionarea contestaţiilor: 31.07.2019, ora 14

f. Afișarea rezultatelor finale: 01.08.2019, ora 10

 

 

8.Dosarul de concurs pentru postul de Director îngrijiri se va depune la Serviciul Resurse Umane până la data de 17 iulie 2019 ora 14, şi va conţine în mod obligatoriu:


 Cererea de înscriere;
 Copia actului de identitate ( copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul);
 Copia diplomei de licență sau de absolvire, după caz;
 copia certificatului de absolvire a examenului de grad principal;
 curriculum vitae ( semnat pe ficare pagină de titular);
 adeverinţa care atestă vechimea în gradul professional sau în specialitatea studiilor;
 cazierul judiciar;
 declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică așa cun este definită prin lege;
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 proiectul de specialitate.
Documentele menționate mai sus se vor prezenta însoțite și de originalele documentelor depuse în copie, care se certifică pentru conformitate cu originalul.

NOTĂ: Prezentul anunt se transmite spre publicare către portalul- posturi@gov.ro

Rezultatele privind selecția dosarelor de concurs pentru ocuparea funcției de director îngrijiri al
Institutului Oncologic “Prof.Dr.I.Chiricuță” Cluj-Napoca