Concurs referent specialitate si statistician medical - mai 2019

 Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă determinată:

 

I. 1 post referent specialitate (economie)- Relații publice
II. 1 post referent specialitate (economie) - Departament cercetare
III. 1 post statistician medical


CALENDARUL CONCURSULUI:

a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 08.05.2019 - 15.05.2019
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 16.05.2019
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
c. Proba scrisă : 22.05.2019 - ora 900 - la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 24.05.2019 - ora 900 - la sediul unităţii

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 15 mai 2019, ora 12 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

a. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:


I. Referent specialitate (economie)- Relații publice

a.Studii superioare finalizate (specialitatea economie)
b.Cunoştinţe de operare pe calculator program Microsoft Office
c.Vechime în specialitate de minim 12 ani

II. Referent specialitate (economie) - Departament cercetare

a.Studii superioare finalizate (specialitatea economie)
b.Cunoştinţe de operare pe calculator program Microsoft Office
c.Vechime în specialitate de minim 3 ani

III. Statistician medical

a. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
b. Cunoştinţe temeinice în utilizarea programelor Microsoft Office (Word, Excel)
în domeniul sanitar

Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data menţionată în calendarul concursului şi va conţine în mod obligatoriu:

 Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
 Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
 copia carnetului de muncă şi adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
 cazier judiciar ;
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 recomandarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 curriculum vitae.

Relatii suplimentare privind desfăşurarea se pot obţine la sediul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Biroul RUNOS telefon 0264-598 361 int.142