Anunt concurs- medic specialist oncologie medicala

Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca scoate la
CONCURS
în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.nr.869/2015 cu completările şi modificările ulterioare, următorul post vacant:

-un post cu normă întreagă de medic specialist, în cadrul Cabinetului Oncologie Medicală – Adulți, confirmat în specialitatea oncologie medicală


Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:
a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar și adeverință de integritate comportamentală;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile se fac la sediul unităţii în termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 şi 90 de zile de la publicarea în „Viaţa medicală".

Informaţii suplimentare la sediul unităţii:str. Republicii, nr.34-36, Cluj-Napoca, tel. 0264/598361 int.190