Rectificare anunt Concurs manager

RECTIFICARE ANUNŢ NR. IOCN 11356/15.11.2017 A
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL INSTITUTULUI ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA
Organizează
CONCURS pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică


Conform prevederilor legale în domeniul sanitar, Ordinul Ministerului Sănătății nr. Ordinul nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, Consiliul de Administraţie al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca stabileşte:

1. Calendarul concursului:
a. Termen de înregistrare a dosarului: 22.11.2017 - 03.01.2018
b. Verificarea dosarelor şi publicarea rezultatelor (etapă eliminatorie): 04.01.2018. ora 15.30
c. Termen de depunere a contestaţiilor: 05.01.2018, ora 15.30
d. Soluţionarea contestaţiilor: 08.01.2018
e. Susţinerea publică şi evaluarea proiectului de management: 17.01.2018, ora 12.00
f. Termen de depunere a contestaţiilor: 19.01.2018, ora 15.30
g. Afişarea rezultatelor finale: 22.01.2018
În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ, candidaţii vor fi declaraţi admişi sau respinşi pentru a participa la susţinerea publică a proiectului de management.
Canditaţii declaraţi admişi vor participa la etapa de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management care va avea loc la sediul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca str. Republicii, nr. 34-36, Amfiteatrul A1, în data de 17.01.2018, ora 12.00.

2. Condiţiile specifice cumulative pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească pentru a putea participa la prezentul concurs:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

3. Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
Dosarele se vor depune la sediul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, Şef Birou Resurse Umane în intervalul 22.11.2017 - 03.01.2018 între orele 7,30-15.30.

4. Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Institutului sub îndrumarea directorului medical pentru a se informa cu privire la toate aspectele considerate relevante în data de 15.12.2017, ora 13.

5. La adresa de mail concurs@iocn.ro, mass-media, precum şi orice persoană interesată poate să îşi manifeste intenţia de a participa la susţinerea publică a proiectului de management şi poate adresa întrebări candidaţilor în legătură cu proiectul de management până la data de 15.01.2018, ora 15.30.
Întrebările pentru candidaţii care urmează să susţină proiectul de management vor fi comunicate în scris, în termenul alocat pentru înscriere la adresa de mail indicată anterior.
În ordine cronologică a transmiterii mail-ului conţinând intenţia de participare precum şi numele şi prenumele solicitantului, comisia de concurs va transmite confirmarea de participare.

Orice informaţii suplimentare cu privire la metodologia de desfăşurare a concursului (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii) se poate obţine la adresa de mail concurs@iocn.ro.

6. Bibliografie:
a. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
b. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
c. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
d. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
e. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f. Legea 157/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
g. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
h. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;
i. Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
j. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar - Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006, Bucureşti;


7. Teme propuse pentru proiectul de management:
a) planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
b) siguranţa şi satisfacţia pacientului;
c) managementul calităţii serviciilor medicale;
d) managementul resurselor umane;
e) performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Conf. Dr. Crişan Ovidiu