Director medical

 REZULTATE SELECŢIE DOSARE

REZULTAT CONCURS

REZULTAT FINAL CONCURS


 ANUNŢ
MANAGERUL INSTITUTULUI ONCOLOGIC „PROF. DR. I. CHIRICUȚĂ” CLUJ-NAPOCA

Organizează CONCURS/EXAMEN
pentru ocuparea funcţiei de director medical al Institutul Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuța”

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 284 din 2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursului/examenului pentru ocuparea functilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu completările și modificările ulterioare, Managerul Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca stabileşte următoarele:

1. Denumirea postului vacant: director medical

2. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:

a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) copie de pe certificatul de medic specialist;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate;
Locul de depunere al dosarului de concurs:
- Serviciul RUNOS, sediul Institutului Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuța”, str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca.
Locul de desfășurare al concursului:
- Sediul Institutului Oncologic ”Prof. Dr. I. Chiricuța”, str. Republicii, nr. 34-36, Cluj-Napoca.
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
- Marian Ana, șef serviciu RUNOS, tel: 0264 450 669, mail: concurs@iocn.ro

3. Criterile generale și specifice:

Criteriile generale sunt următoarele:
a)au domiciliul stabil în România;
b)nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c)au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d)nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criteriile specifice sunt următoarele:
a) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
b) sunt confirmaţi cel puţin medic specialist;
c) au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;

4. Concursul/Examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
a)test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b)susţinerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c)interviul de selecţie.

5. Bibliografie:
Legea nr. 46/ 2003, privind drepturile pacientului;
Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanitar;
Legea nr. 282 din 5 octombrie 2005, privind activităţi de transfuzie sanguină, donare de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice;
Legea nr. 319/2006, privind securitatea si sănătatea în muncă;
Legea nr 53/2003, privind Codul Muncii;
Legea nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice;
Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003, privind protectia maternitatii la locurile de munca;
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
Hotărârea Guvernului nr. 900/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
Hotărârea Guvernului nr. 971/2006, privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca;
Hotararea Guvernului nr. 1425/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006;
Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 961/2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor
de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr.1226/2012, privind aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1224/2006, pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1132/2007, pentru aprobarea Normelor privind standardele şi specificaţiile referitoare la sistemul de calitate pentru instituţiile medicale care desfăşoară activitaţi în domeniul transfuziei sanguine;
Ordin Ministrului Sanatatii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar;
Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 196/139 din 2017, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2017 a Hotararii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 914/2006, pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1490/2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanta ai managementului spitalului;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 674/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu;
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 296/2017 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special;
Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 870/544 din 2011, pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală;
Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 867/541 din 2011, privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
Ordinul comun al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 506/210 din 2015, pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, privind
înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi;
Contract Colectiv de Muncă, la nivel de Institut Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, pe anii 2017 si 2018;
Regulamentul de organizare si functionare, al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca;
Regulamentul de ordine interioara, al Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca.

6. Temele de proiect:
o Activitatea medicală în contextul acreditărilor naţionale/interne
o Activitatea medicală în contextul acreditărilor internaţionale
o Infecţiile asociate asistenţei medicale
o Medicina centrată pe pacient
7. Calendarul concursului:
a. Termen de înregistrare a dosarului: de la data publicării anunțului până la 27.02.2018
b. Verificarea dosarelor şi publicarea rezultatelor (etapă eliminatorie): 28.02.2018.
c. Termen de depunere a contestaţiilor: 01.03.2018, max. ora 15.30
d. Soluţionarea contestaţiilor:02.03.2018
e. Susţinerea concursului/examenului de către candidați, 07.03.2018, astfel:
-test-grilă/lucrare scrisă, orele 11.00-13.00;
-susținerea proiectului de specialitate, orele 13.30-14.30;
-interviul de selecție, 14.30-15.30
f. Afișarea rezultatelor 07.03.2018
g. Termen de depunere a contestaţiilor: 08.03.2018, max. ora 15.30
h. Soluționarea contestaților, 09.03.2018
i. Afişarea rezultatelor finale: 09.03.2018

NOTĂ: Prezentul anunț se afișează la sediul IOCN și se publică pe site-ul instituției în data de 09.02.2018.

Manager,
Asist. Univ. Dr. VLAD Ioan-Catalin

Şef serviciu resurse umane
Ec. Marian Ana

Cons. jr. Aurel Damsa