Concurs pe post ianuarie 2018

 Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
în baza deciziei nr. 11966 din 04 dec 2017
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă determinată:

I. 4 posturi tehnician de radiologie şi imagistică
II. 6 posturi asistent medical generalist
III. 1 post inginer chimist - departament cercetare
IV. 1 post referent de specialitate  - CONCURS ANULAT
V. 2 posturi infirmieră
VI. 4 posturi îngrijitoare
VII. 1 post manipulant bunuri


REZULTATE CONCURS:

Rezultate selectie dosare Asistent, Ingrijitoare, Infirmier, Manipulant

REZULTATE PROBA SCRISĂ ASISTENT MEDICAL GENERALIST,
REZULTATE FINALE MANIPULANT BUNURI, INFIRMIERĂ, ÎNGRIJITOARE

REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALISTCALENDARUL CONCURSULUI:


1. CALENDARUL CONCURSULUI pentru posturile de asistent medical generalist, inginer chimist, referent de specialitate, infirmieră, îngrijitoare şi manipulant bunuri :
a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 21.12.2017 - 15.01.2018
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 16.01.2018
c. Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor: 22.01.2018
d. Proba orală – interviul de evaluare: 25.01.2018
Actele se vor depune până cel tarziu în data de 15 ianuarie 2018, ora 13 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS


2. CALENDARUL CONCURSULUI pentru postul de tehnician de radiologie şi imagistică:
e. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 21.12.2017 - 09.02.2018
f. Selecţia dosarelor se va publica în data de 12.02.2018
g. Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor: 15.02.2018
h. Proba orală – interviul de evaluare: 19.02.2018
Actele se vor depune până cel tarziu în data de 09 februarie 2018, ora 13 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS

Nota minimă pentru promovarea celor două probe este 7.

BIBLIOGRAFIA poate fi accesată la acest link.


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE


a. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:


I. Tehnician de radiologie şi imagistică- Laborator Radioterapie

a.Absolvent al Facultăţii de Medicină - cu licenţă în specialitatea radiologie şi imagistică (studii superioare finalizate)
b.Limba engleză - nivel mediu
c.Cunoştinţe de operare pe calculator

II. Asistent medical generalist
a. Studii post liceale în domeniul sanitar (studii medii finalizate, prezentarea
diplomei de Bacalaureat este obligatorie)
b. Să fie membru activ OAMGMAMR
c. Cunoştinţe de operare calculator, program Microsoft Office.

III. Inginer- departament cercetare
a. Licenţă -Chimie, specialitatea tehnologie chimică organică ;
b. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională
c. Vechimea în muncă de minim 15 ani
d. Cunoştinţe de operare calculator.

IV. Referent de specialitate
a. Studii superioare- filologie, finalizate prin obţinerea diplomei de licenţă;
b. Limba engleză - nivel avansat
c. Cunoştinţe de operare calculator, program Microsoft Office.

V. Infirmieră
a.Curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau
b. Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios, şi certificare

VI. Îngrijitoare
c. Să fie cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu

VII. Manipulant bunuri
d. Să fie cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu


Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data menţionată în calendarul concursului şi va conţine în mod obligatoriu:


 Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
 Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
 copia carnetului de muncă şi adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
 cazier judiciar ;
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 recomandarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 curriculum vitae cu poză.

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine la sediul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Biroul RUNOS telefon 0264-598361 int.142.