Concurs pe post

 Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată/determinată:


I. 15 posturi asistent medical generalist
II. 7 posturi tehnician de radiologie şi imagistică - CONCURS ANULAT!
III. 7 posturi infirmieră
IV. 2 posturi îngrijitoare
V. 2 posturi statistician medical
VI. 3 posturi bucătar
VII. 1 post spălătoreasă
VIII. 1 post muncitor necalificat
 

  REZULTATE CONCURS


CALENDARUL CONCURSULUI:


a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 10.11-21.11.2017
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 22.11.2017
c. Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor: 27.11.2017
d. Proba orală – interviul de evaluare: 29.11.2017

Nota minimă pentru promovarea celor două probe este 7.

 

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE


a. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:


 

I. Asistent medical generalist

a. Studii post liceale în domeniul sanitar (studii medii finalizate, prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie)
b. Să fie membru activ OAMGMAMR
c. Cunoştinţe de operare calculator, program Microsoft Office.


II. Tehnician de radiologie şi imagistică 

CONCURS ANULAT!

a.Absolvent al Facultăţii de Medicină - cu licenţă în specialitatea radiologie şi imagistică (studii superioare finalizate)
b.Limba engleză - nivel mediu
c.Cunoştinţe de operare calculator


III. Infirmieră

a.Curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau
b. Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios, şi certificare


IV. Ingrijitoare

a. Să fie cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu


V. Statistician medical

a. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
b. Cunoştinţe temeinice în utilizarea programelor Word, Excel şi programe specific sanitare


VI. Bucătar

a. Să fie cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu
b. Să deţină calificare în meseria de bucătar;
c. Vechime în specialitate de minim 5 ani.


VII. Spălătoreasă

a. Să fie cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu


VIII. Muncitor necalificat

a. Să fie cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu

 

Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data de 21 noiembrie 2017, ora 13 şi va conţine în mod obligatoriu:


 Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
 Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
 copia carnetului de muncă şi adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
 cazier judiciar ;
 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 recomandarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
 alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
 curriculum vitae cu poză.

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine la sediul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, Biroul RUNOS telefon 0264-598361 int.142.


Actele se vor depune până cel tarziu în data de 21 noiembrie 2017, ora 13 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS