Asistent medical şef

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea postului de :
ASISTENT MEDICAL ŞEF - secţia Oncologie medicală
ASISTENT MEDICAL ŞEF - secţia Radioterapie III
ASISTENT MEDICAL ŞEF - secţia Hematologie
ASISTENT MEDICAL ŞEF - secţia Anestezie şi terapie intensivă (ATI)
ASISTENT MEDICAL ŞEF - secţia Bloc Operator

REZULTATE FINALE CONCURS


REZULTATE INTERVIU

REZULTATE SELECŢIE DOSARE

 


REZULTATE PROBĂ SCRISĂ


Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:
a) îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g) nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE
- Asistent medical principal
- Vechime minimă 5 ani.
-
Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul secretariatul Institutului până la data de 01.09.2017, ora 12.00 şi va conţine în mod obligatoriu:
  • Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
  • Cerere de înscriere (Formular standard care se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate;
  • cazier judiciar ;
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  •  copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
  • alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
  • curriculum vitae cu poză.
*Copiile de pe actele prevăzute la anterior se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs.

CALENDARUL CONCURSULUI:
- Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 09.08.-01.09.2017
- Selecţia dosarelor se va publica în data de 04.09.2017
- Proba scrisă:- data de 11.09.2017, ora 900 la sediul institutiei.
- Proba practică/ interviul:- data de 14.09.2017, ora 900 la sediul institutiei.
Ambele probe vor fi suţinute în Amfiteatrul Ion Chiricuţă.

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine la sediul IOCN, Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, Biroul RUNOS telefon 0264-598361 int.190.


REZULTATE SELECŢIE DOSARE