8 posturi asistent medical generalist, 4 posturi infirmieră, 3 posturi bucătar

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante pe perioadă nedeterminată/determinată:

I. 8 posturi asistent medical generalist
II. 4 posturi infirmieră
III. 3 posturi bucătar

REZULTATE FINALE

REZULTATE SELECTIE DOSARE

CALENDARUL CONCURSULUI:

a. Depunerea dosarelor se va desfăşura în perioada 07.09-18.09.2017
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 20.09.2017
c. Proba scrisă de evaluare a cunoştinţelor: 22.09.2017
d. Proba orală – interviul de evaluare: 26.09.2017

Nota minimă pentru promovarea celor două probe este 7.


CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE

a. îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplineşte condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului;
g. nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

I. Asistent medical generalist
a. Studii post liceale în domeniul sanitar
b. Să fie membru activ OAMGMAMR
c. Cunoştinţe de operare calculator, program Microsoft Office.
II. Infirmieră
a.curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau
b. curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală Resurse Umane, Juridic şi Contencios, şi certificare
III. Bucătar
a. Să fie cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu
b. Să deţină calificare în meseria de bucătar;
c. Vechime în specialitate de minim 2 ani.


Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data de 18 septembrie 2017, ora 12 şi va conţine în mod obligatoriu:
  •  
  •  Copia actului de identitate; copia certificatului de naştere şi căsătorie, dacă este cazul;
  •  Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
  •  copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
  •  copia carnetului de muncă şi adeverinţa care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
  •  cazier judiciar ;
  •  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  •  copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
  •  alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
  •  curriculum vitae cu poză.

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.


Actele se vor depune până cel tarziu în data de 18 septembrie 2017, ora 12 la secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, compartiment RUNOS