Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014

 O R D I N
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale
de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014*)

Văzând Referatul de aprobare nr. E.N. 3.155 din 29 martie 2013 al Serviciului programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin:

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 173 bis/29.III.2013

Art. 1. — Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2013 și 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. — (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2013.
(2) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2013 din bugetul Ministerului Sănătății, de la bugetul de stat și din venituri, precum și cele transferate către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea programelor naționale de sănătate, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2011 și 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective și sunt cuprinse în bugetul aprobat pentru derularea programelor naționale de sănătate publică pentru anul 2013.

Art. 3. — Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează
programe naționale de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Gheorghe-Eugen Nicolăescu
București, 29 martie 2013.
Nr. 422