PIO Platforma de cercetare interdisciplinara in oncologie

1.Date de identificare

Denumire PLATFORMĂ DE CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ ÎN ONCOLOGIE

Instituţie gazdă Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă", Cluj-Napoca
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”,
Cluj Napoca, Romȃnia

Adresa, Tel./Fax Str. Gh. Marinescu, nr.23, et.4, 400337, Cluj-Napoca
Tel : +40 750 774810; +40 264 597256, int. 2810, 2001 sau 2002
Fax : +40 264 594289

Director / Persoană de Contact Prof. Dr. Ioana Neagoe
email: ioananeagoe29@gmail.com, ioana.neagoe@umfcluj.ro

Pagina web www.iocn.ro; www.umfcluj.ro
2. Definirea Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie

Scopul şi principalele obiective ale Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie

Prin acordul de colaborare încheiat între cele două instituţii, respectiv Institutul Oncologic "Prof. Dr. Ion Chiricuţă", Cluj-Napoca şi Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca, s-a stabilitdezvoltarea de concepte, proiecte, granturi, colaborări în domeniul cercetării științifice privind cercetarea fundamentală, translațională și clinică, elaborarea de publicații și cereri de brevete de invenții comune.
Proiectul Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologieare drept scop înfiinţarea,susţinerea şi funcţionarea unui instrument de cercetare interdisciplinară în oncologie, focalizat pe tehnologiile degenomică funcţională larg aplicabile în cercetarea fundamentală, studii de transcriptomică folosind diferite tipuri de probe biologice (sânge, ser/plasma, ţesut proaspăt sau din parafină), proteinelor, teste funcționale pe culturi celulare și a interacţiunilor complexe dintre gene, dintre funcţiile fiziologice normale şi anormale şiefectul factorilor de mediu asupra stării de sănătate. Acestea sunt aspecte relevante pentru înţelegerea proceselor biologice normale şi a modului în care acestea suntperturbate în anumite boli.

Principalele obiective ale Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie sunt:
1. Orientarea spre studii translaționale şi dezvoltarea unui set de tehnologii (panel de teste) bazate peutilizarea acizilor nucleici ca o resursă de capitalizare a eforturilor de cercetare, învăţământşi expertiză clinică, precum şi reunirea într-un mediu interactiv ce depăşeşte barierele dintredisciplinele bio-medicale.
2. Dezvoltarea domeniului transdisciplinar al medicinei translaționale spre medicina de precizie și testarea de noi strategii terapeutice, într-un mediu medical deînaltă competenţă, prin amplificarea instrumentaţiei şi nivelului de expertiză a capacităţilordeja existente şi în consecinţă, crearea de noi oportunităţi de instruire, generare de resurseumane înalt calificate, integrare în reţelele europene de consorţii şi programe de educaţie şicercetare.
3. Crearea bazei de strânsă cooperare între pacienţi, medici şi cercetători şi legătură cu mediuleconomic în perspectiva creării unui climat propice de atragere a specialiştilor români sau/şistrăini, de creare de locuri de muncă şi prevenire a emigraţiei tinerilor licenţiaţi.

Descrierea componentei formative a Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie
Platforma de cercetare interdisciplinară în oncologie este destinată tuturor etapelor din învăţământul superiorbio-medical: studenţi la pregătirea licenţei, masteranzi, doctoranzi, studii post doctorale, rezidenţi şispecialişti. Programele de educaţie vor ţine cont de caracterul interdisciplinar şi transdisciplinar almedicinei personalizate, precum şi de gradele diferite de pregătire a studenţilor.
S-a considerat fezabil utilizarea unor spaţii din cadrulUniversităţii de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, pentruorganizareacorespunzătoare a compartimentelorspecialdestinateobiectivelor propuse.

Descrierea componentei de cercetare ştiinţifică a Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie
Principalele direcţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Platformei de cercetare interdisciplinară în oncologieatingnumeroase domenii medicale legate de cancer, imunologie, genetică, epidemiologie, biochimie,microbiologie, diagnostic prenatal, cum ar fi:
 Studiul molecular al implicării genelor BRCA1 şi BRCA2 în predispoziţia ereditară la cancerulmamar şi ovarian la unele familii din nord-vestul României;
 Evaluarea unui panel de mutaţii la nivelul a 46 de gene implicate în tumorile solide şi a unor paneluri de gene specifice pentru patologiile hematologice
 Evaluarea profilului transcriptomic în patologiile tumorale (cancer de sân, cervical, ovarian, colorectal, vezică)
 Dezvoltarea de noi strategii terapeutice combinate folosind ARN de interferență, miRNA mimic/inhibitori sau diferite molecule mici naturale sau sintetice în tumorile solide sau cu aplicații în hematologie
 Dezvoltarea de noi nanoparticule terapeutice de tipul lipozomilor, nanoparticule de aur pentru a asigurarea transportului țintit al agentului terapeutic sau a unor combinații inovatoare capabile să contracareze mecanismele de rezistență la terapie
 Dezvoltarea de noi biomarkeri de diagnostic şi terapii personalizate în tumorile solide şi patologiile hematologice


Descrierea caracterului interdisciplinar a Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie
Departamente participante la funcţionarea Platformei: Procesare probe biologice, Culturi celulare, Microarray, Secventiere de noua generație,qRT-PCR, Proteomică, Microbiologice si ADN Recombinant, Anatomie Patologică
Domenii disciplinare abordate în cadrul Plarformei:
• Cercetare translațională, transcriptomică şi proteomică
• Studii funcționale, dezvoltare de noi strategii terapeutice

3. Structura Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie

3.1. Laboratoare distincte constituite în cadrul Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie
În cadrul Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie, au fost structurate, următoarele zone distincte:
• Zona de procesare și stocare probe biologice
• Zona de anatomie patologică și citometrie de flux
• Zona de protemomică, electroforeză, western blot
• Zona de stocare reactivi şi preparare mix PCR
• Zona de microarray
• Zona de culturi celulare primare și linii celulare
• Zona de procesare acizi nucleici, control de calitate, qRT-PCR
• Zona de secvențiere de nouă generație
• Zona de analiză statistică și bioinformatică a datelor

3.2. Resursa umană de bază a Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie
Directorul Platformei de Cercetare interdisciplinară în oncologie: Prof. Dr. Ioana Neagoe;
Specialist - diagnostic personalizat, determinare BRCA1, BRCA2, panel de gene specifice patologiilor tomorale sau hematologice: CS- dr. Laura Ancuţa Pop
Specialist - terapie multiţintă cu ARN de interfernță, miRNA sau molecule mici naturale sau sintetice, evaluarea impactului factorilor de mediu (micotoxine, arsen, ftalați sau cotinină)asupra sănătăţii: CSIII - dr. Cornelia Braicu
Specialist - diagnostic şi terapii personalizate în patologiile hematologie: CSIII - dr. Ciprian Tomuleasa

4. Posibilitatea de stabilire parteneriate
Existenţa Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie, Cluj-Napoca a atras interesul decolaborare a numeroase echipe europene de specialişti în diverse domenii biomedicale. Facilitateaaccesului la aparatura de analiză a acizilor nucleici, precum şi fluiditatea unui flux complet pentru studiile de cercetare translațională deînaltă performanţă, au permis dezvoltarea recentă a unor reţele interdisciplinare cu diverşi parteneri.

În concordanţă cu priorităţile ştiinţifice şi medicale europene şi internaţionale, menirea
Platformei de Cercetare Interdisciplinară în Oncologie constă pe de o parte,în generarea unei stări de spirit noi, prinsensibilizarea medicilor asupra unei viziuni noi si implementarea in clinică a medicinei de precizie, iar pe de altă parte, pe integrarearezultatelor obţinute în bazele de date biomedicale europene şi internaţionale, ca să permită dezvoltarea de noi biomarkeri de diagnostic și prognostic.